Veronalaisiksi tuloiksi lasketaan lähes kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo. Veronalaisia tuloja eivät ole mm. eräät sosiaaliavustukset, kuten esimerkiksi lapsilisät, asumistuet ja toimeentulotuki. Tilastoon eivät sisälly lähdeveron alaiset korkotulot. Veronalaisia eivät myöskään ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat.

Lähde: Tilastokeskus

Ikääntyneiden valtionveronalaisista tuloista suurimman osan muodostavat eläketulot. Vuonna 2015 helsinkiläisten ikääntyneiden veronalaisten tulojen kokonaismäärästä kolme neljäsosaa oli eläketuloja. Alle 70-vuotiaiden tulokertymästä palkkatulojen osuus oli vielä reilu kymmenesosa, mutta 70 vuotta täyttäneiden yhteenlasketuissa tuloissa ei palkkatuloja juurikaan enää ollut. Pääomatulot muodostivat ikääntyneiden tulokertymästä noin 16 prosenttia.

Keskimääräiset veronalaiset tulot 65 vuotta täyttänyttä helsinkiläistä tulonsaajaa kohti olivat 34 900 euroa vuonna 2017. Ikääntyneiden keskimääräinen tulotaso ei jää kauaksi alle 65-vuotiaiden tulotasosta. Alla olevassa kuviossa on tarkastaltu ikääntyneiden keskimääräisiä tuloja erikseen suhteessa alle 30-vuotiaisiin ja 30-64-vuotiaisiin tulonsaajiin. Alle 30-vuotiaiden joukossa opiskelijoiden osuus on suuri ja se näkyy myös keskimääräisissä tuloissa niitä pienentäen. 30-64-vuotiaiden ikäryhmässä tulot ovat vakiintuneempia ja keskimääräiset tulot yli kaksinkertaiset alle 30-vuotiaisiin verrattuna.

Ikääntyneiden keskimääräiset tulot ovat viime vuosina kasvaneet ja ero 30-64-vuotiaisiin on kaventunut: vuonna 2010 ikääntyneiden keskimääräiset tulot olivat vajaat 70 prosenttia 30-64-vuotiaiden tulotasosta, mutta vuonna 2017 jo lähes 80 prosenttia. Tätä selittää ennen kaikkea ikääntyneiden väestörakenteessa tapahtunut muutos. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 ikääntyneiden ikäryhmä on lukumääräisesti kasvanut ja kasvu on kohdistunut erityisesti nuorimpaan 65–69 vuotiaiden ikäryhmään. Samanaikaisesti ikäryhmästä on kuoleman kautta poistunut erityisesti yli 80 vuotiaita. Nuorimman (65–69 vuotta) ja lukumääräisesti suuren ikäryhmän kasvu vaikuttaa kokonaisuutena eniten yli 65 vuotta täyttäneille lasketuissa keskituloissa.

  Kun ikääntyneiden tuloja tarkastellaan tuloluokittain, selviää kuitenkin, että yleisin tuloluokka oli alle 20 000 euroa ja 65 vuotta täyttäneistä 35 prosenttia kuului tähän ryhmään, naisista peräti 41 prosenttia (vrt. miehet n. 25 %). Ikääntyneistä tulonsaajista 63 prosenttia tienasi alle 30 000 euroa vuodessa, kun 30-64-vuotiaista tämän verran tienasi 41 prosenttia.

 

Mitä vanhempaa ikäryhmää tarkastellaan, sen yleisempiä ovat pienet tulot. Kun 65-69-vuotiaista alle 20 000 tienaavia 31 prosenttia, 80-84-vuotiaista heitä oli jo 42 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneistä lähes puolet. Naisilla tulot ovat miehiä useammin pienet. 65-69-vuotiaista naisista 34 prosentilla (vrt. miehet 27%), 80-84-vuotiaista naisista 48 prosentilla (miehet 26%) ja 85 vuotta täyttäneistä 53 prosentilla (miehet 33%)  veronalaiset vuositulot jäivät alle 20 000 euron.