Veronalaisiksi tuloiksi lasketaan lähes kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo. Veronalaisia tuloja eivät ole mm. eräät sosiaaliavustukset, kuten esimerkiksi lapsilisät, asumistuet ja toimeentulotuki. Tilastoon eivät sisälly lähdeveron alaiset korkotulot. Veronalaisia eivät myöskään ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat.

Lähde: Tilastokeskus

Ikääntyneiden tulotaso on noussut eikä keskimäärin jää kauaksi työikäisten tulotasosta

Vuonna 2018 keskimääräiset veronalaiset tulot 65 vuotta täyttänyttä helsinkiläistä tulonsaajaa kohti olivat 35 600 euroa. Ikääntyneiden keskimääräinen tulotaso ei jää kauaksi työikäisten tulotasosta. Alla olevassa kuviossa on tarkastaltu ikääntyneiden keskimääräisiä tuloja erikseen suhteessa alle 30-vuotiaisiin ja 30-64-vuotiaisiin tulonsaajiin. Alle 30-vuotiaiden joukossa opiskelijoiden osuus on suuri ja se näkyy myös keskimääräisissä tuloissa niitä pienentäen. 30-64-vuotiaiden ikäryhmässä tulot ovat vakiintuneempia ja keskimääräiset tulot yli kaksinkertaiset alle 30-vuotiaisiin verrattuna.

Ikääntyneiden keskimääräiset tulot ovat viime vuosina kasvaneet ja ero 30-64-vuotiaisiin on kaventunut: vuonna 2010 ikääntyneiden keskimääräiset tulot olivat vajaat 70 prosenttia 30-64-vuotiaiden tulotasosta, mutta vuonna 2018 jo lähemmäs 80 prosenttia. Viimeisen parin vuoden aikana 30-64-vuotiaiden veronalaiset tulot ovat nousseet suhteellisesti hieman enemmän kuin nuorempien tai vanhempien ikäluokkien. Vuodesta 2010 verolaiset tulot ovat kuitenkin kasvaneet suhteellisesti eniten juuri 65 vuotta täyttäneillä.

65 vuotta täyttäneiden veronalaisten tulojen kasvua selittää ennen kaikkea ikääntyneiden väestörakenteessa tapahtunut muutos. Vuodesta 2010 vuoteen 2018 ikääntyneiden ikäryhmä on lukumääräisesti kasvanut ja kasvu on kohdistunut erityisesti nuorimpaan 65–69 vuotiaiden ikäryhmään. Samanaikaisesti ikäryhmästä on kuoleman kautta poistunut erityisesti yli 80 vuotiaita. Nuorimman (65–69 vuotta) ja lukumääräisesti suuren ikäryhmän kasvu vaikuttaa kokonaisuutena eniten yli 65 vuotta täyttäneille lasketuissa keskituloissa.

Sukupuolten väliset tuloerot ovat ikääntyneillä suuret

Naisten tulot jäävät selvästi miesten tuloja pienemmiksi kaikilla ikäryhmillä, mutta ikääntyneillä ero on suurin: 65 vuotta täyttäneiden naisten tulotaso oli keskimäärin 62 prosenttia miesten tulotasosta - 30-64-vuotiaiden ryhmässä naisten tulotaso oli 74 prosenttia miesten tulotasosta ja nuorimmalla ikäryhmällä 90 prosenttia. Ikääntyneiden naisten tulotaso jäi myös selvästi enemmän jälkeen työikäisten naisten tulotasosta (73 %) kun taas ikääntyneiden miesten tulot olivat jo hyvin lähellä työikäisten miesten tulotasoa (87 %).

 

  

Kun ikääntyneiden tuloja tarkastellaan tuloluokittain, selviää kuitenkin, että yleisin tuloluokka oli alle 20 000 euroa ja 65 vuotta täyttäneistä 34 prosenttia kuului tähän ryhmään, naisista lähes 40 prosenttia (vrt. miehet 25 %). Ikääntyneistä tulonsaajista 62 prosenttia tienasi alle 30 000 euroa vuodessa, kun 30-64-vuotiaista tämän verran tienasi 38 prosenttia.

Mitä vanhempaa ikäryhmää tarkastellaan, sen yleisempiä ovat pienet tulot. Kun 65-69-vuotiaista alle 20 000 tienaavia 31 prosenttia, 80-84-vuotiaista heitä oli jo 38 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneistä 45 prosenttia. Naisilla tulot ovat miehiä useammin pienet. 65-69-vuotiaista naisista 34 prosentilla (vrt. miehet 27%), 80-84-vuotiaista naisista 46 prosentilla (miehet 25%) ja 85 vuotta täyttäneistä 51 prosentilla (miehet 31%)  veronalaiset vuositulot jäivät alle 20 000 euron.