Ikääntyneiden pääasiallinen tulonlähde on vanhuuseläke. Pääosa vanhuuseläkkeistä on työeläkkeitä, jotka ansaitaan omalla palkkatyöllä. Työeläkkeen suuruus riippuu siitä, kuinka kauan henkilö on ollut työelämässä ja kuinka paljon hän on ansainnut. Jos kertynyt työeläke on pieni (vuonna 2020 yksinasuvalla alle 1 373,30 euroa ja parisuhteessa olevalla alle 1 230,63 euroa), työeläkettä on mahdollista täydentää kansaneläkkeellä. Täysi kansaneläke on (vuonna 2020) yksinasuvalla 665,29 euroa kuukaudessa  ja parisuhteessa elävällä 593,97 euroa. Se maksetaan, jos työeläkettä ei ole kertynyt lainkaan tai se on alle 56,29 euroa kuukaudessa. Aivan pienimpiä eläkkeitä täydennetään takuueläkkeellä, joka turvaa henkilölle vähimmäiseläkkeen (837,59 €/kk vuonna 2020).

Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa 119 200 vanhuuseläkkeen saajaa, heistä 60 prosenttia oli naisia. Luvussa ovat mukana kaikki vanhuuseläkkeen saajat eli myös alle 65-vuotiaita. Helsinkiläisistä vanhuuseläkkeensaajista 80 prosenttia sai ainoastaan työeläkettä, miehet (85%) naisia useammin (76%).  Joka viidennen helsinkiläisen vanhuuseläkkeellä olevan työeläke oli niin pieni (tai sitä ollut kertynyt lainkaan), että sitä täydennettiin Kelan maksamalla kansaneläkkeellä tai eläke maksettiin kokonaan kansaneläkkeenä. Takuueläkettä sai vuoden 2019 lopussa 4 700 helsinkiläistä 65 vuotta täyttänyttä, lähes neljä prosenttia kaikista 65 vuotta täyttäneistä eläkkeensaajista, naiset miehiä useammin.

 

Helsinkiläisten vanhuuseläkkeensaajien keskimääräinen eläke oli noin 2 240 euroa kuukaudessa, naisten keskimääräinen eläke (1 943,48 €) oli 73 prosenttia miesten eläkkeen (2 680,96 €) suuruudesta. Eroa selittävät tunnetut työelämän erot eli sukupuolten väliset palkkaerot sekä erot työssäoloajan pituudessa ja eheydessä (Rantala & Riihelä 2016, 69.) Kansaneläkettä saaneiden (joko työeläkkeen lisäksi tai pelkästään) keskimääräinen eläke oli 1 025 euroa kuukaudessa. Kansaneläkkeenä maksetun vanhuuseläkkeen suuruuden osalta miesten keskimääräinen eläke (990,24 €) oli hieman naisten eläkettä (1 040,37 €) pienempi.

 

Alla olevassa kuviossa on tarkasteltu vanhuuseläkkeen saajia eläkkeen suuruusluokan mukaan sukupuolittain. Vaikka vanhuuseläkkeellä olevien keskimääräinen eläke on yli 2 200 euroa kuukaudessa, on pieniä eläkkeitä saavia kuitenkin paljon. Vuoden 2019 lopussa 36 prosenttia (43 000) vanhuuseläkkeellä olevista helsinkiläisistä sai alle 1 600 euron eläkettä. Alle 1 200 euron eläkettä sai lähes joka viides (22 400). Alle 1 600 euroa eläkkeet olivat naisilla (42 %) huomattavasti miehiä (28 %) yleisempiä. Vastaavasti yli 2 600 euroa tienaavien osuus oli miehillä (40 %) selvästi naisia (19 %) korkeampi.

Lähteet:

  • Rantala, Juha ja Marja Riihelä (2016). Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2016:1.