65 vuotta täyttäneiden määrään Helsingissä vaikuttaa jonkin verran muuttoliike, mutta keskeinen väestömäärän kehitykseen vaikuttava tekijä näissä ikäluokissa on kuolleisuus.

Kuolleisuus

65 vuotta täyttäneitä henkilöitä kuoli Helsingissä vuoden 2017 aikana 4 144 eli 39 henkilöä tuhatta ikäryhmän asukasta kohden. Vuodesta 1990 ikäryhmän kuolleisuus on alentunut 21 henkilöllä tuhatta asukasta kohden. Miesten kuolleisuus on alentunut huomattavasti naisia enemmän eli 29 henkilöllä, kun naisilla kuolleisuus on alentunut 18 henkilöllä tuhatta ikäryhmän asukasta kohden.

Kuolleisuus kasvaa luonnollisesti iän myötä. Miesten kuolleisuus on naisia suurempaa kaikissa viisivuotisikäryhmissä. Ero on suurin nuorimmissa ikäryhmissä. Viimeisten kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kuolleisuus on alentunut kaikissa viisivuotisikäryhmissä sekä miehillä että naisilla. Alle 80-vuotiaana kuolleiden määrä kunkin ikäryhmän tuhatta asukasta kohden on likimain puolittunut. Myös 80 vuotta täyttäneiden kuolleisuus on alentunut, joskin vähäisemmässä määrin. Eliniän piteneminen kasvattaa osaltaan ikäihmisten ja erityisesti vanhimpien ikäihmisten määrää kaupungissa.

Muuttoliike

Ikäihmiset muuttavat vähemmän kuin nuoremmat ikäluokat. Viimeisten viidentoista vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden muuttajien määrät ovat vaihdelleet vuosittain, mutta tällä vuosikymmenellä sekä kaupunkiin että kaupungista muuttaneiden määrä on noussut niin absoluuttisesti kuin suhteessa asukasmäärään. 65 vuotta täyttäneitä muutti vuonna 2016 Helsinkiin 1 048 ja sieltä pois 1 386.  Tuhatta vastaavan ikäistä asukasta kohden kaupunkiin muuttaneita oli 10 ja sieltä pois muuttaneita 13.

Vaikka Helsinki on koko väestön osalta muuttovoittoalue, on ikääntyneitä pois kaupungista muuttaneita ollut 2000-luvulla joka vuosi enemmän kuin tulijoita. Aiemmin Helsinki sai ulkomailta muuttovoittoa 65 vuotta täyttäneistä, mutta vuodesta 2014 myös ikääntyneitä maastamuuttajia on ollut maahanmuuttajia enemmän. Vuonna 2016 muuttoliike pienensi Helsingin 65 vuotta täyttänyttä väestöä noin 340 henkilöllä ja muuttotappio oli selvästi aiempia vuosia suurempi.

Ikääntyneistä eniten muuttavat nuorimmat eli alle 70-vuotiaat, mutta muuttaneiden määrät ovat kasvaneet kaikissa ikäryhmissä. Myös Helsingin muuttotappio on sekä absoluuttisesti että suhteellisesti suurin 6569-vuotiaiden ikäryhmässä.