Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. Yhdessä asuvat sisarukset tai serkukset, yksin tai samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa asuvat tai laitoksissa kirjoilla olevat ihmiset eivät kuulu perheväestöön.

Asuntokunnissa asuvat perheen ulkopuoliset henkilöt eivät kuulu perheväestöön, elleivät muodosta omaa perhettä. Perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea. Jos asuntokunnassa on useampia sukupolvia, perhe muodostetaan nuorimmasta sukupolvesta lähtien. Näin esim. lapsensa perheen kanssa asuva anoppi tai appi jää perheeseen kuulumattomaksi, ellei yhdessä asu myös puoliso, jolloin vanha pariskunta muodostaa oman erillisen perheen.

Siviilisäätyluokitus on seuraava: naimaton, naimisissa (tai rekisteröidyssä parisuhteessa), eronnut (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) ja leski. Avoliitto ei ole siviilisääty. 

Lähde: Tilastokeskus

Ikääntyneistä aiempaa suurempi osa asuu puolison kanssa. 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä 48 prosenttia eli avio- tai avopuolisona ja 43 prosenttia yksin.  Yksin asuvien osuus kasvaa tasaisesti iän myötä. 90 vuotta täyttäneistä yksin asui jo 61 prosenttia ja puolison kanssa enää 14 prosenttia.

Perheaseman suhteen miesten ja naisten välillä on suuria eroja. 65 vuotta täyttäneistä miehistä 65 prosenttia asui puolison kanssa ja 28 prosenttia asui yksin. Naisista puolison kanssa asui vain 37 prosenttia ja yksin 53 prosenttia. Iän myötä sukupuolten välinen ero kasvaa entisestään. Vuoden 2020 lopussa 85 vuotta täyttäneistä helsinkiläisnaisista vain 12 prosenttia asui puolison kanssa kun miehistä edelleen  puolet. Yksin asuvia 85 vuotta täyttäneitä naisia oli 66 prosenttia, miehiä 38 prosenttia.

65 vuotta täyttäneistä helsinkiläismiehistä 61 prosenttia vuonna 2020. Miehillä naimisissa olevien osuus jatkuu korkeana myöhäisiin ikävuosiin asti ja kaikista 95 vuotta täyttäneistäkin miehistä yli 30 prosenttia oli naimisissa. Ikääntyneillä naisilla naimisissa olevien osuus jäi kokonaisuudessaan 35 prosenttiin ja 95 vuotta täyttäneistä naisista naimisissa oli enää vain kolme prosenttia. Leskeys yleistyy iän myötä molemmilla sukupuolilla, mutta on naisilla yleisempää kuin miehillä: lähes joka neljäs 65 vuotta täyttänyt nainen oli vuoden 2020 lopussa leski, miehistä harvempi kuin joka kymmenes. 95 vuotta täyttäneistä miehistä leskiä oli 57 prosenttia ja samanikäisistä naisistä 72 prosenttia.

Miesten elinajanodote on kasvanut nopeammin kuin naisten viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ja mahdollistanut parisuhteen jatkumisen pidempään kuin aikaisemmin. Toisaalta puolisoiden ikäero vaikuttaa parisuhteen jatkumiseen: nuorempi puoliso on usein nainen ja elää todennäköisesti pidempään kuin vanhempi mies.