Riittävä toimeentulo on yksi elämänlaadun keskeisistä osa-alueista niin ikääntyneillä kuin muillakin. Toimeentuloa tutkitaan useimmiten tarkastelemassa ihmisten tuloja tai kulutusta, mutta hyvinvointitutkimuksessa on 2000-luvulla pidetty yhä tärkeämpänä myös ihmisten omia arvioita heidän toimeentulostaan. (Ahonen ym. 2018, 11.) Tuloihin perustuvien mittareiden rinnalle onkin kehitetty koettua toimeentuloa kuvaavia mittareita, jotka täydentävät esimerkiksi tulonjakotilastoista saatavaa kuvaa taloudellisesta toimeentulosta.

THL:n aikuisten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan lähes joka kolmas helsinkiläinen on kokenut menojen kattamisen tuloilla hankalaksi, naiset hieman miehiä yleisemmin. Ikääntyneiden toimeentulo-ongelmien kokeminen on tutkimuksen tulosten valossa hieman vähäisempää kuin helsinkiläisten keskimäärin. Ikääntyneiden kohdalla toimeentulon ongelmia kokevat erityisesti vanhemmat naiset, mikä on yhdensuuntainen tulos tulonjakotilastoista saatavien tilastohavaintojen kanssa. Erityisesti vanhemmilla naisilla köyhyysriski on keskimääräistä suurempi, ja tätä selittävät ennen kaikkea naisten pienet työeläkkeet ja miehiä yleisempi yksinasuminen muun muassa leskeytymisen seurauksena (Vaalavuo ja Moisio 2014, 107).

Yleisesti on havaittu, että toimeentulo-ongelmia koetaan hieman vähemmän kuin mitä tilastojen köyhyyden yleisyydestä antaman kuvan perusteella voisi olettaa (Vaalavuo ja Moisio 2014, 108). Eläketurvakeskuksen laajassa kysely- ja rekisteriaineistoa hyödyntäneessä tutkimuksessa eläkeläisten toimeentulosta havaittiin, että ikääntyneimpien (75−85-vuotiaiden) kokemukset olivat kauttaaltaan vain hieman heikompia kuin 65−74-vuotiaiden eläkeläisten kokemukset, vaikkakin ikääntyneimpien matalampien tulojen perusteella olisi voinut olettaa muuta. Ilmiön on arveltu olevan yhteydessä ikääntyneiden erilaisiin kulutustottumuksiin ja -tarpeisiin sekä erilaisiin kokemuksiin niukkuudesta esim. nuoruudessa. (Ahonen ym. 2018, 51.; myös Haapola ym. 2013)

Lähteet:

  • Ahonen, Kati, Liisa-Maria Palomäki ja Anu Polvinen (2018). Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2018:3. https://www.etk.fi/wp-content/uploads/Elakelaisten-toimeentulokokemukset...
  • Haapola Ilkka Karisto Antti Marjaana Seppänen (2012). Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastuminen hyvinvointiin. Teoksessa Forssén Katja et al. (toim.). Kohtaako sosiaalityö köyhyyden.
  • Vaalavuo, Maria ja Pasi Moisio (2014). Tuloerojen ja suhteellisen köyhyyden kehitys. Teoksessa Vaarama ym.(toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2014. Terveyden ja hyvivnoinnin laitos.