Riittävä toimeentulo on yksi elämänlaadun keskeisistä osa-alueista niin ikääntyneillä kuin muillakin. Toimeentuloa tutkitaan useimmiten tarkastelemassa ihmisten tuloja tai kulutusta, mutta hyvinvointitutkimuksessa on 2000-luvulla pidetty yhä tärkeämpänä myös ihmisten omia arvioita heidän toimeentulostaan. (Ahonen ym. 2018, 11.) Tuloihin perustuvien mittareiden rinnalle onkin kehitetty koettua toimeentuloa kuvaavia mittareita, jotka täydentävät esimerkiksi tulonjakotilastoista saatavaa kuvaa taloudellisesta toimeentulosta.

THL:n kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen mukaan lähes joka viides helsinkiläinen on joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, naiset miehiä yleisemmin. Ikääntyneiden toimeentulo-ongelmien kokeminen on tutkimuksen tulosten valossa hieman vähäisempää kuin helsinkiläisten keskimäärin. Ikääntyneiden kohdalla toimeentulon ongelmia kokevat erityisesti vanhemmat naiset, mikä on yhdensuuntainen tulos tulonjakotilastoista saatavien tilastohavaintojen kanssa. Erityisesti vanhemmilla naisilla köyhyysriski on keskimääräistä suurempi, ja tätä selittävät ennen kaikkea naisten pienet työeläkkeet ja miehiä yleisempi yksinasuminen muun muassa leskeytymisen seurauksena (Vaalavuo ja Moisio 2014, 107).

 

I  kääntyneiden taloudelliseen tilanteeseen yhden näkökulman tarjoaa myös Tilastokeskuksen joulukuussa 2018 toteuttama kuluttajabarometri. Sen mukaan ikääntyneillä suomalaisilla (65–84-vuotiaat) kotitalouden rahatilanne oli nuorempia ikäryhmiä tiukempi: ikääntyneistä joka kolmannella tulot olivat yhtä suuret kuin menot kuin keskimääräin näin oli joka neljännellä.   

Lähteet:

  • Ahonen, Kati, Liisa-Maria Palomäki ja Anu Polvinen (2018). Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2018:3. https://www.etk.fi/wp-content/uploads/Elakelaisten-toimeentulokokemukset...
  • Haapola Ilkka Karisto Antti Marjaana Seppänen (2012). Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastuminen hyvinvointiin. Teoksessa Forssén Katja et al. (toim.). Kohtaako sosiaalityö köyhyyden.
  • Vaalavuo, Maria ja Pasi Moisio (2014). Tuloerojen ja suhteellisen köyhyyden kehitys. Teoksessa Vaarama ym.(toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2014. Terveyden ja hyvivnoinnin laitos.