Käytettävissä oleva rahatulo saadaan vähentämällä bruttorahatuloista (palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut tulonsiirrot mukaan lukien verottomat tulonsiirrot kuten toimeentulotuki ja asumisen tuet) maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Bruttorahatuloihin eivät sisälly laskennalliset tuloerät, joista tärkein on laskennallinen asuntotulo.

Ekvivalenteilla tuloilla tarkoitetaan kulutusyksikkökohtaisia tuloja.

Asuntokunnan kulutusyksiköt on laskettu Eurostatin suosittaman OECD:n ns. muunnettua kulutusyksikköasteikon mukaan: asuntokunnan ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14-vuotta täyttäneet saavat painon 0,5 ja 0-13 -vuotiaat lapset saavat painon 0,3.

Mediaanitulot saadaan, kun havaintojoukon kaikki tulot järjestetään suuruusjärjestykseen ja niistä valitaan keskimmäinen arvo (tai parillisen havaintomäärän tapauksessa kahden keskimmäisen arvon keskiarvo). Mediaani on keskiarvoa parempi keskiluku tuloja kuvattaessa.

Lähde: Tilastokeskus

Kotitalouden koko ja rakenne vaikuttavat toimeentuloon. Kulutuksen skaalaeduista johtuen kaksi aikuista tulee toimeen yhdessä halvemmalla kuin erikseen. Jotta kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia kotitalouksia voidaan vertailla, kotitalouden tulot on muunnettava kulutusyksikköasteikolla jäsenkohtaiseksi ekvivalenttituloksi. (Eläketurvakeskus 2018.)

Alla olevassa kuviossa on tarkasteltu yksinasuvien ja lapsettomien pariskuntien  käytettävissä olevia rahatuloja eri elämänvaiheissa. Tulot ovat kulutusyksikköä kohden laskettuja koko vuoden mediaanituloja vuonna 2018. 65 vuotta täyttäneiden yksinasuvien keskimääräiset tulot olivat hieman yli 20 000 euroa. Pariskunnassa asuvien kulutusyksikkökohtaiset tulot olivat huomattavasti suuremmat, lähes 32 500 euroa.

Yksinasuvan tulot jäävät tarkastelussa keskimääräin 64 prosenttiin pariskunnassa asuvan tuloihin verrattuna. Ikäryhmien välillä on eroja. Suurin ero on ikääntyneiden kohdalla: 65 vuotta täyttäneen yksinasuvan tulot ovat 62 prosenttia vastaavan ikäisistä pariskunnassa asuvista. Pienin ero on alle 25-vuotiailla: yksinasuvan tulot olivat 73 prosenttia pariskunnassa asuvan tuloista.

 

Lähteet: