Elintavoista saadaan tietoa pääasiallisesti kyselytutkimuksista. Helsinkiläisten 75 vuotta täyttäneiden elintavat ovat useilla osoittimilla tarkasteltuna saman ikäisiä suomalaisia paremmat (ks. seuraava kuvio). Vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus (62 prosenttia naisista ja 73 prosenttia miehistä) on korkeampi kuin kaikilla suomalaisilla. Myös ravintotottumukset ovat terveemmät usealla indikaattorilla mitaten, ja esimerkiksi niukasti kasviksia syöviä (23 prosenttia naisista ja 31 prosenttia miehistä) on helsinkiläisistä pienempi osuus kuin kaikista suomalaisista. Niin ikään myös lihavien osuus 75 vuotta täyttäneistä (18 prosenttia naisista ja 12 miehistä) on koko maata pienempi.

Tupakoinnin ja alkoholin osalta tulokset ovat toisenlaiset. Päivittäistupakointi on melko harvinaista tämän ikäisillä, mutta helsinkiläisistä hieman useampi tupakoi kuin kaikista tämän ikäisistä suomalaisista. 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisnaisista tupakoi vajaa 4 prosenttia ja -miehistä 6 prosenttia. Niin ikään alkoholia liikaa käyttäviä on Helsingissä muuta maata enemmän, mutta tämän ikäisistä naisista ylipäätään hyvin harva käyttää alkoholia, ja ero jääkin Helsingin ja koko maan välillä pieneksi. Sen sijaan alkoholi vaikuttaa olevan ongelma melko isolle osalla näinkin iäkkäistä miehistä. Alkoholia liikaa käyttäviä on Helsingissä jopa 16 prosenttia ja humalahakuisesti juoviakin on 7 prosenttia.

Alkoholinkäyttöä on kysytty niin sanotulla Audit-C-kysymyspatteristolla, jossa kolmella kysymyksellä kartoitetaan kuinka usein, paljonko päivittäin ja kuinka paljon kerralla alkoholia nautitaan. Vastaukset pisteytetään ja jos pistemäärä on riittävän suuri, vastaaja tulkitaan alkoholia liikaa käyttäväksi. Samoilla kysymyksillä selviää myös humalahakuinen juominen.

Lähteet:

  • Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath