Elintavoista saadaan tietoa pääasiallisesti kyselytutkimuksista. Helsinkiläisten 75 vuotta täyttäneiden ravintotottumukset ovat terveemmät usealla indikaattorilla mitaten, ja esimerkiksi liian vähän kasviksia ja hedelmiä käyttäviä helsinkiläisistä pienempi osuus kuin kaikista suomalaisista. Niin ikään lihavien osuus 75 vuotta täyttäneistä on koko maata pienempi.

 

Tupakoinnin ja alkoholin osalta tulokset ovat toisenlaiset. Päivittäistupakointi on melko harvinaista tämän ikäisillä, mutta helsinkiläisistä hieman useampi tupakoi kuin kaikista tämän ikäisistä suomalaisista. 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä tupakoi  hieman yli viisiprosenttia. Niin ikään alkoholia liikaa käyttävien osuus on Helsingissä selvästi muuta maata suurempi: 75 vuotta täyttäneistä noin joka neljäs käyttää liikaa alkoholia, miehet selvästi naisia yleisemmin. Humalahakuinen juominen on melko vähäistä, mutta Helsingissä kuitenkin yleisempää kuin koko maassa keskimäärin.

 

Alkoholinkäyttöä on kysytty niin sanotulla Audit-C-kysymyspatteristolla, jossa kolmella kysymyksellä kartoitetaan kuinka usein, paljonko päivittäin ja kuinka paljon kerralla alkoholia nautitaan. Vastaukset pisteytetään ja jos pistemäärä on riittävän suuri, vastaaja tulkitaan alkoholia liikaa käyttäväksi.  FinSote-tutkimuksessa pisteraja alkoholin liikakäytölle on 65 vuotiaiden miesten osalta alhaisempi kuin alle 65 vuotiailla miehillä. Samoilla kysymyksillä selviää myös humalahakuinen juominen.