Elintavoista saadaan tietoa pääasiallisesti kyselytutkimuksista. 75 vuotta täyttäneiden elintavat eroavat Helsingin ja koko maan välillä usean indikaattorin osalta vain vähän. Helsinkiläisten 75 vuotta täyttäneiden ravintotottumukset ovat terveemmät, ja esimerkiksi liian vähän kasviksia ja hedelmiä käyttäviä on helsinkiläisistä hieman pienempi osuus kuin kaikista suomalaisista. Niin ikään lihavien osuus 75 vuotta täyttäneistä on hieman koko maata pienempi.

 

Tupakoinnin ja alkoholin osalta tulokset ovat toisenlaiset. Päivittäistupakointi on melko harvinaista tämän ikäisillä, mutta helsinkiläisistä 75 vuotta täyttäneistä tupakoi  hieman yli viisiprosenttia eli hieman useampi kuin kaikki tämän ikäiset suomalaiset. Niin ikään alkoholia liikaa käyttävien osuus on Helsingissä selvästi muuta maata suurempi: 75 vuotta täyttäneistä noin joka neljäs käyttää liikaa alkoholia. Humalahakuinen juominen on melko vähäistä, mutta Helsingissä kuitenkin yleisempää kuin koko maassa keskimäärin.

 

Alkoholinkäyttöä on kysytty niin sanotulla Audit-C-kysymyspatteristolla, jossa kolmella kysymyksellä kartoitetaan kuinka usein, paljonko päivittäin ja kuinka paljon kerralla alkoholia nautitaan. Vastaukset pisteytetään ja jos pistemäärä on riittävän suuri, vastaaja tulkitaan alkoholia liikaa käyttäväksi.  FinSote-tutkimuksessa pisteraja alkoholin liikakäytölle on 65 vuotiaiden miesten osalta alhaisempi kuin alle 65 vuotiailla miehillä. Samoilla kysymyksillä selviää myös humalahakuinen juominen.