Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia.

65 vuotta täyttäneiden asuntokunnilla tarkoitetaan asuntokuntia, joissa asuntokunnan vanhin henkilö on täyttänyt 65 vuotta.

Lähde: Tilastokeskus

Helsingissä oli vuoden 2016 lopussa noin 79 600 sellaista asuntokuntaa, jossa asuntokunnan vanhin henkilö oli täyttänyt 65 vuotta. Tämä oli 24,5 prosenttia kaikista asuntokunnista, kun ikääntyneiden osuus väestöstä oli 16,7 prosenttia. Suhteellisesti eniten 65 vuotta täyttäneitä asui Pohjoisessa suurpiirissä, jossa ikääntyneiden asuntokuntien osuus oli 30,1 prosenttia ja henkilöiden osuus 19,1 prosenttia. Lukumääräisesti ikääntyneitä asui eniten Itäisessä, Eteläisessä ja Läntisessä suurpiirissä. Vähiten ikääntyneitä asukkaita oli Östersundomissa ja Keskisessä suurpiirissä. 2000-luvulla ikääntyneiden osuus alueen asukkaista on kasvanut muualla paitsi Keskisessä suurpiirissä, jossa se on säilynyt lähes ennallaan.

Eniten yhden hengen asuntokuntia

65 vuotta täyttäneiden asuntokunnista yli puolet (58 %) oli yhden hengen ja runsas kolmannes (37 %) kahden hengen asuntokuntia. Vähintään kolmen hengen asuntokuntia oli vain 5 prosenttia, kun alle 65-vuotiaiden asuntokunnista niitä oli neljännes. Ikääntyneillä asuinkumppaneiden kanssa asuvien osuus vähenee iän myötä ja erityisesti 75-vuotiaasta lähtien ilman asuinkumppaneita asuvien osuus nousee selvästi. Yli 85-vuotiaiden asuntokunnista lähes kolme neljästä oli yhden hengen asuntokuntia. Alueellisesti ikääntyneiden yksin asuminen oli yleisintä Keskisessä suurpiirissä ja harvinaisinta Östersundomissa.

Yleisin asumismuoto kerrostalo-osake

Helsinkiläisistä 65 vuotta täyttäneiden viitehenkilöiden asuntokunnista useampi kuin neljä viidestä (83 %) asui kerrostalossa vuoden 2016 lopussa. Kerrostaloasuminen oli hieman yleisempää 75 vuotta täyttäneiden kuin 65-74-vuotiaiden viitehenkilöiden asuntokunnissa. Erillisessä pientalossa asui noin 9 prosenttia ja rivi- tai ketjutalossa noin 7 prosenttia ikääntyneiden asuntokunnista. Pien- tai rivitalossa asuminen yleistyy asuntokunnan koon kasvaessa: Yhden hengen asuntokunnista niissä asui 8 prosenttia, mutta vähintään kolmen hengen asuntokunnista kolmannes.

Tyypillisin asunnon hallintamuoto ikääntyneillä Helsingissä on asunto-osaketyyppinen omistusasuminen. Näin asui 61 prosenttia 65 vuotta täyttäneiden asuntokunnista vuoden 2015 lopussa. Omistamassaan talossa asui 5 prosenttia, joten omistusasunnossa asui kaikkiaan 66 prosenttia ikääntyneiden asuntokunnista. Vuokralla asui 29 prosenttia ja asumisoikeusasunnossa, jossa vastike on omistusasumiseen verrattuna yleensä varsin korkea, 3 prosenttia. Tältä osin tilanne eroaa nuorempien päämiesten asuntokunnista, joista yli puolet asui vuokra-asunnoissa.