Eläkkeensaajan asumistuen saajien määrä kasvanut

Eläkkeensajien asumistukea maksettiin Helsingin 65 vuotta täyttäneille kaikkiaan  33,2 miljoonaa euroa vuoden 2014 aikana, Suomessa summa oli 251,6 miljoonaa euroa. Vuokra-asunnossa asuvat saivat maksetuista tuista suurimman osuuden, Helsingissä 95 prosenttia. Vuoden lopussa eläkkeensaajan asumistukea Helsingissä saaneita kohden tukea maksettiin keskimäärin 2 632 euroa vuodessa,  Suomessa vastaavasti 1 315 euroa vuodessa.

Helsinkiläisille 65 vuotta täyttäneille maksettu eläkkeensaajan asumistuen kokonaismäärä on vuodesta 2008 vuoteen 2014 kasvanut 65 prosenttia. Ikäryhmille 65-69 vuotiaat ja  90 vuotta täyttäneet maksetun tuen kokonaismäärä on yli kaksinkertaistunut, mutta vuoden lopussa tukea saaneiden määrään suhteutettuna tuen kasvu on ollut muita ikäryhmiä voimakkaampaa 85 vuotta täyttäneillä.

 Eläkkeensaajan asumistukea sai 12,5 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä vuonna 2014. Suurin ikäryhmä eläkkeensaajan asumistuen saajista olivat 65–69 –vuotiaat, noin 3 900 asumistuen saajaa eli 11 prosenttia ikäryhmän helsinkiläisistä. Iän kasvaessa tukea saavien viisivuotisluokat pienenevät ja asumistukea saavien osuudet suurenevat siten, että 75–79 -vuotiaista asumistukea sai 13 prosenttia ja vanhimmasta 90 vuotta täyttäneiden ikäryhmästä noin 18 prosenttia.  

Asumistuki on tulosidonnainen etuus, joten pienituloisemmat naiset saavat sitä miehiä useammin. Vuonna 2014 asumistukea sai 65 vuotta täyttäneistä miehistä yhdeksän prosenttia, naisista 15 prosenttia. Asumistukea saavien lukumäärän kasvu vuodesta 2008 vuoteen 2014 on kohdistunut erityisesti 65-69 vuotiaisiin miehiin ja 85 vuotta täyttäneisiin naisiin ja miehiin, joissa kaikissa asumistukea saavien osuus ikäryhmästä on selvästi noussut.

Eläkkeensaajan asumistukea maksetaan yleisimmin vuokra-asuntoihin, joiden osuus asumistuen saajista oli 82 prosenttia vuonna 2014. Näissä keskimääräinen tuen suuruus oli myös korkein, keskimärin 237 euroa kuussa. Palveluasuntojen osuus asumistuen saajista oli 11 prosenttia. Asumistukea saavia palveluasuntoja oli kaikkiaan noin 1 500. Omistusasuntojen osuus asumistukea saavista oli noin kuusi prosenttia.

Eläkkeensaajan asumisten suuruus oli vuonna 2014 keskimäärin 222 euroa kuukaudessa, naisilla 225 euroa, miehillä 203 euroa. Helsingissä keskimääräinen asumistuki on selvästi suurempi kuin muualla maassa. Espoossa ja Vantaalla tuen keskimääräinen suuruus on hieman Helsinkiä suurempi. Suunnitteilla oleva yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen yhtenäistäminen tulisi toteutuessaan leikkaamaan maksettavaa tukea sellaisilta eläkkeensaajilta, joilla on suuri tai keskisuuri vuokra. Kelan arvion mukaan asumistukea nostavista eläkeläisistä kolmasosalla tuki tulee hieman nousemaan ja kahdella kolmasosalla laskemaan. Pienet korotukset johtuvat omavastuuosuuden poistumisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellisessa terveys-ja hyvinvointitutkimuksessa (ATH) helsinkiläisseniorit ilmaisivat yllättävän vähän tyytymättömyyttä asuntonsa kustannuksiin huomioon ottaen Helsingin yleisesti korkeat asumiskustannukset. Arviolta 12–20 prosenttia ikääntyneistä on kyselytutkimusten mukaan asumiskustannuksiinsa tyytymättömiä, mutta tulos ei juuri poikkea vertailukunnista tai edes koko maan tasosta.  Kaiken kaikkiaan THL:n alueellisen terveys-ja hyvinvointikyselyn vastaajista joka seitsemäs 55–74 -vuotias ja joka kahdeksas 75 vuotta täyttänyt helsinkiläinen oli tyytymätön asuntonsa kustannuksiin vuonna 2014. Naisista tyytymättömiä on vähän enemmän kuin miehistä.

Lähteet: Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath