Ikääntyneiden pääasiallinen tulonlähde on vanhuuseläke. Pääosa vanhuuseläkkeistä on työeläkkeitä, jotka ansaitaan omalla palkkatyöllä. Työeläkkeen suuruus riippuu siitä, kuinka kauan henkilö on ollut työelämässä ja kuinka paljon hän on ansainnut. Jos kertynyt työeläke on pieni (vuonna 2018 yksinasuvalla alle 1 299,88 euroa ja parisuhteessa olevalla alle 1157,71 euroa), työeläkettä on mahdollista täydentää kansaneläkkeellä. Täysi kansaneläke on (vuonna 2018) yksinasuvalla 628,85 euroa kuukaudessa ja parisuhteessa elävällä 557,79 euroa. Se maksetaan, jos työeläkettä ei ole kertynyt lainkaan tai se on alle 55,54 euroa kuukaudessa. Aivan pienimpiä eläkkeitä täydennetään takuueläkkeellä, joka turvaa henkilölle vähimmäiseläkkeen (775,27 €/kk vuonna 2018).

Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa reilut 115 300 vanhuuseläkkeen saajaa, heistä 60 prosenttia oli naisia. Luvussa ovat mukana kaikki vanhuuseläkkeen saajat eli myös alle 65-vuotiaita. Helsinkiläisistä vanhuuseläkkeensaajista 79 prosenttia sai ainoastaan työeläkettä, miehet (85%) naisia useammin (74%). Joka viidennen helsinkiläisen vanhuuseläkkeellä olevan työeläke oli niin pieni (tai sitä ei ollut kertynyt lainkaan), että sitä täydennettiin Kelan maksamalla kansaneläkkeellä. 

Helsinkiläisten vanhuuseläkkeensaajien keskimääräinen eläke oli noin 2 180 euroa kuukaudessa, naisten keskimääräinen eläke (1 881,29 €) oli 82 prosenttia miesten eläkkeen (2 630,68 €) suuruudesta. Eroa selittävät tunnetut työelämän erot eli sukupuolten väliset palkkaerot sekä erot työssäoloajan pituudessa ja eheydessä (Rantala & Riihelä 2016, 69.) Kansaneläkettä saaneiden (joko työeläkkeen lisäksi tai pelkästään) keskimääräinen eläke oli 1 018 euroa kuukaudessa. Kansaneläkkeenä maksetun vanhuuseläkkeen suuruuden osalta sukupuolten välillä ei ollut merkittävää eroa.

Alla olevassa kuviossa on tarkasteltu vanhuuseläkkeen saajia eläkkeen suuruusluokan mukaan sukupuolittain. Vaikka vanhuuseläkkeellä olevien keskimääräinen eläke on yli 2 000 euroa kuukaudessa, on pieniä eläkkeitä saavia kuitenkin paljon. Vuoden 2017 lopussa 38 prosenttia (44 000) vanhuuseläkkeellä olevista helsinkiläisistä sai alle 1 600 euron eläkettä. Alle 1 200 euron eläkettä sai joka viides (9 200). Alle 1 600 euroa eläkkeet olivat naisilla (45 %) huomattavasti miehiä (28 %) yleisempiä. Vastaavasti yli 2 600 euroa tienaavien osuus oli miehillä (38 %) selvästi naisia (17 %) korkeampi.

Lähteet:

  • Rantala, Juha ja Marja Riihelä (2016). Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2016:1.