Ikäihmiset osana Helsingin väestöä

Helsingissä asui vuoden 2017 alussa noin 106 000 ikääntynyttä eli 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Heistä joka kolmas oli alle 70-vuotias ja kolme neljästä alle 80-vuotias. Helsingissä 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä - 16,7 prosenttia - oli pienempi kuin koko maassa, jossa osuus oli yli viidenneksen (1 150 000 henkilöä). Helsingissä asui 11,5 prosenttia Suomen koko väestöstä, mutta vain 9,2 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä. Ikääntyneistä ainoastaan sata vuotta täyttäneitä asui Helsingissä suhteellisesti enemmän kuin muualla Suomessa, yhteensä 109 henkilöä. 

Tällä vuosituhannella 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä on Helsingissä lisääntynyt yli 40 prosenttia, kun kaupungin koko väestö on samalla ajanjaksolla kasvanut 14 prosenttia. Ikääntyneiden osuus helsinkiläisistä on noussut yli 3 prosenttiyksikköä. Koko maahan ja muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna ikärakenteen vanheneminen on silti Helsingissä ollut suhteellisen maltillista. 1980-luvun alussa pääkaupunki oli ikärakenteeltaan vanhin, mutta nyt 65 vuotta täyttäneiden osuus on kolmanneksi suurin Turun ja Tampereen jälkeen. Voimakkainta ikääntyneiden osuuden kasvu on ollut Espoossa ja Vantaalla.

Väestöennuste

Väestöennusteissa vuoteen 2040 asti 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä tulee Helsingissä nousemaan lähes viidesosaan (19,4 %) ja 146 000 henkilöön ja koko Suomessa yli neljäsosaan (26,3 %). 65 vuotta täyttäneiden viisivuotisikäryhmien koko vaihtelee ja ikäryhmien kehitys Helsingin ennusteessa on näiden vaihtelujen mukainen. Selkeimpänä linjana ikäluokkien kehityksessä on entistä pidempään eläminen, joten 85-89 vuotiaiden ja 90 vuotta täyttäneiden ikäryhmät kasvavat koko ennustekauden ajan.

65 vuotta täyttäneiden määrään Helsingissä vaikuttaa jonkin verran muuttoliike, mutta keskeinen väestömäärän kehitykseen vaikuttava tekijä näissä ikäluokissa on kuolleisuus (ks. Kuolleisuus ja muuttoliike).

Äidinkieli ja taustamaa

Helsingin ikäihmisistä 88,5 prosenttia oli suomen- tai saamenkielisiä, 7,9 prosenttia ruotsinkielisiä ja 3,5 prosentilla oli jokin muu äidinkieli vuoden 2017 alussa. Ikääntyneissä on koko väestöä jonkin verran enemmän ruotsinkielisiä mutta selvästi vähemmän vieraskielisiä. Vuosituhannen vaihteeseen verrattuna suomen- ja saamenkielisten 65 vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut 46 prosentilla ja ruotsinkielisten määrä vähentynyt kuudella prosentilla. Muita äidinkieliä puhuvien määrä on yli nelinkertaistunut.

Ikääntyneiden osuus suomen- ja saamenkielisistä on noussut voimakkaasti ja oli 18,6 prosenttia vuoden 2017 alussa. Ruotsinkielisessä väestössä ikääntyneiden osuus on ollut korkea jo pitkään. Osuus on hieman alentunut vuosituhannen vaihteeseen verrattuna ja oli 23,3 prosenttia vuoden 2017 alussa. Vieraskielinen väestö on ikärakenteeltaan selvästi nuorempaa. 65 vuotta täyttäneiden osuus oli vain 4,0 prosenttia ja osuus on tällä vuosituhannella kasvanut vain vähän, vaikka lukumääräisesti ikääntynyt vieraskielinen väestö on moninkertaistunut.

65 vuotta täyttäneitä ulkomaalaistaustaisia helsinkiläisiä oli vuoden 2017 alussa vajaa 4 800 eli 4,5 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan henkilöitä, joiden molemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla, sekä ulkomailla syntyneitä henkilöitä, joiden vanhemmista ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä.

Ikääntyneet Pohjoismaiden pääkaupungeissa

Helsingin ikärakenteen kehitys on pitkällä tähtäimellä ollut muista pohjoismaisista pääkaupungeista poikkeava ja nykyisellään 65 vuotta täyttäneiden osuus on Helsingissä muita kaupunkeja korkeampi. Ikäihmisten lukumäärä on vuodesta 2000 vuoteen 2016 kasvanut kaikissa muissa pääkaupungeissa paitsi Kööpenhaminassa ja suurinta kasvu on tällä aikavälillä ollut Helsingissä.

Helsinki oli ikärakenteeltaan Pohjoismaiden nuorin pääkaupunki 1950-luvusta 2000-luvun alkuun saakka. Muissa pääkaupungeissa ikäihmisten osuus kasvoi 1990-luvun alkuun asti, jolloin se niissä kaikissa oli noin viidennes, mutta vuoteen 2010 mennessä osuudet olivat kaikissa alentuneet selvästi. Vuodesta 2010 Helsinki on ollut ikärakenteeltaan vanhin pohjoismainen pääkaupunki. Myös muissa pääkaupungeissa ikärakenteen nuorentuminen näyttää viime vuosina pysähtyneen.